WETTELIJKE VERMELDINGEN

DEZE WEBSITE IS EEN UITGAVE VAN:
 

Michelin Nederland NV,
Huub van Doorneweg 2

5151 DT Drunen
KvK nummer 18041029

 

 

DEZE SITE WORDT GEHOST DOOR:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn: Data Protection

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ierland

 

Hoofdredacteur: Jean-Michel Fauron

 

We verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de website van BFGoodrich betreffende het bandenassortiment voor zware bedrijfswagens (hierna de 'Website') bezoekt. Deze Website is alleen bestemd voor dealers en kopers van banden voor zware bedrijfswagens in Frankrijk. Ga naar het vervolgkeuzemenu om de Website van uw land te vinden.

 

De vennootschappen van de Michelin-groep zijn zelfstandige rechtspersonen. Om de informatie op deze Website op een overzichtelijke manier mee te delen, worden evenwel de volgende termen gebruikt: 'Michelin', 'Groep', 'Michelin-groep' en 'wij'; met deze termen wordt verwezen naar alle zelfstandig opererende vennootschappen van Michelin.

 

ARTIKEL 1: DOEL

 

Dit bericht heeft als doel te beschrijven op welke manier Michelin de Website aan u ter beschikking stelt, evenals de manier waarop u deze opent en gebruikt.

 

Bezoekers van de Website zijn gebonden aan de naleving van deze voorwaarden en Michelin behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen of bij te werken. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en met het beleid van Michelin ten aanzien van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

De Website is bestemd voor alle gebruikers. Deze Website bevat rubrieken over de ervaring die  Michelin biedt op het gebied van mobiliteit, innovaties op het gebied van BFGoodrich-banden voor zware bedrijfswagens, de BFGoodrich-bandencatalogus en een 'dealer locator'.

 

Michelin spant zich in om de toegankelijkheid van de website te waarborgen, maar is hiertoe geenszins verplicht. In verband met onderhoud, aanpassingen of om andere redenen van technische of juridische aard kan de toegang tot de website worden gewijzigd of worden geblokkeerd. Michelin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen en voor de eventuele gevolgen hiervan voor u.

 

U verklaart zich geen onrechtmatige toegang tot de website te zullen verschaffen, met name tot de interactieve diensten indien deze aanwezig zijn.

 

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Op de inhoud van deze Website (en in het bijzonder, maar niet alleen op informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, video's, geluid, software, databases en andere elementen, alsmede op de vorm van al deze elementen en van de Website zelf) berusten auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. Deze inhoud is het exclusieve eigendom van Michelin en/of zijn dochtermaatschappijen. Het op welke wijze dan ook kopiëren, vermenigvuldigen, weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, vertalen of verspreiden van de inhoud van deze Website of gedeelten ervan, die het eigendom zijn van Michelin en/of van zijn dochterondernemingen die de rechten op de inhoud hebben overgedragen aan Michelin, is verboden, met uitzondering van beperkte rechten die voortvloeien uit het hiernavolgende en/of van kopieën die uitsluitend door de kopieerder zelf worden gebruikt. De inhoud van deze Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De inhoud wordt zonder enige vorm van uitdrukkelijke of impliciete garantie verstrekt en kan in geen geval aanleiding tot schadevergoeding geven. Op de inhoud berust copyright © 1997-2014 BFGoodrich. Logo's zijn gedeponeerde merken.

 

De verzamelde gegevens van dealers van bedrijfswagenbanden die ter informatie worden verstrekt aan de bezoekers van deze Website, zijn opgenomen in een database, waarvan Michelin de samensteller en de eigenaar is. De inhoud van deze database is dan ook auteursrechtelijk beschermd. Bovendien is op deze database de Franse wet bescherming databanken nr. 98-536 van 1 juli 1998 van toepassing, die voortvloeit uit richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996.

 

Tijdens uw bezoek aan deze website is het dan ook niet toegestaan om:

 

- de inhoud van de database of een gedeelte ervan op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, weer te geven, te vertalen, aan te passen of te veranderen,

 

- de inhoud van de database of een kwantitatief of kwalitatief substantieel gedeelte ervan op welke wijze dan ook, in welke vorm dan ook en op welke drager dan ook, direct of indirect te extraheren, op te slaan, te vermenigvuldigen, weer te geven of te bewaren,

 

- de inhoud van de database of een kwantitatief of kwalitatief substantieel gedeelte ervan in welke vorm dan ook opnieuw te gebruiken door deze ter beschikking te stellen aan het publiek,

 

- kwantitatief of kwalitatief niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de database herhaaldelijk en/of systematisch te extraheren of opnieuw te gebruiken indien deze activiteiten duidelijk afwijken van een normaal gebruik van de database.

 

Iedere vorm van inbreuk op het auteursrecht dat op de database berust, wordt beschouwd als vervalsing en is strafbaar op grond van artikel L. 335-2 en volgende van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom (Code de la Propriété intellectuelle). Iedere vorm van gegevensextractie die inbreuk maakt op de rechten van de samensteller van de database is strafbaar op grond van artikel 343-1 t/m 4 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom (Code de la Propriété intellectuelle).

 

ARTIKEL 4: E-MAIL

 

Als u via e-mail wilt corresponderen met Michelin, moet u gebruikmaken van de formulieren voor elektronische correspondentie die op de website beschikbaar zijn. De antwoorden van Michelin op dergelijke e-mails, evenals de toegang tot de Website en de inhoud ervan, kunnen niet worden gelijkgesteld aan of het bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotie- of commerciële activiteit in het land waar de gebruiker is gevestigd.

 

ARTIKEL 5: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Het is in principe niet nodig om uw identiteit of persoonsgegevens vrij te geven tijdens uw bezoek aan onze Website. In enkele gevallen kan Michelin u vragen om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om antwoord te kunnen geven op uw vragen, om u een dienst te kunnen leveren of voor marketingdoeleinden.

 

De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres zijn.

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw bezoek aan de Website om de prestaties ervan te meten. Michelin verwerkt deze statistische bezoekersgegevens om meer inzicht te krijgen in het websitebezoek, het aantal bezoekers, de bezochte pagina's, de duur en frequentie van de bezoeken, enz. Deze statistische gegevens dienen uitsluitend om de aangeboden diensten op deze Website te verbeteren.

 

5.1 Bestemming van persoonsgegevens

 

De gegevens die via onze website worden verzameld, zijn bestemd voor Michelin en voor een aantal partners en/of dienstverleners waarmee Michelin samenwerkt. Laatstgenoemden zijn contractueel verplicht om alle aan hen verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen en om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de taken die hen zijn toevertrouwd. Michelin verklaart geen persoonsgegevens te zullen verkopen, verhuren of over te dragen aan derden. Michelin heeft echter wel het recht om persoonsgegevens over te dragen indien de onderneming gevolg moet geven aan een besluit van rechtswege of van overheidswege, indien Michelin dit wettelijk verplicht is of om zijn rechten en eigendommen te beschermen.

 

5.2 Recht op inzage, wijziging, verwijdering en verzet

 

Voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hebt u het recht op inzage, wijziging, verwijdering en verzet om gegronde redenen, overeenkomstig de Franse wet 'Informatique et Libertés' nr. 78-17 van 6 januari 1978, die is gewijzigd door wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.

 

U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verzameling en verwerking van uw gegevens door Michelin. Op grond van de Franse wet 'Informatique et Libertés' kunt u bovendien bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Om genoemde rechten uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Michelin Nederland NV,
Huub van Doorneweg 2

5151 DT Drunen
 

5.3 Koppelingen naar andere websites

 

Onze Website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Michelin wisselt geen persoonsgegevens uit met deze websites, behalve wanneer er knoppen van socialenetwerksites worden gebruikt, zoals beschreven in artikel 5.4 hierna. Zodra u onze Website verlaat om naar een andere website te gaan, kunnen er andere regels gelden ten aanzien van gegevensbescherming die buiten Michelins macht liggen en waarvoor Michelin niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

 

ARTIKEL 6: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

De inhoud van de Website wordt 'zoals die is' aan u geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van en de toegang tot de Website op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, te onderbreken en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. U bent zelf verantwoordelijk om passende maatregelen te treffen voor de bescherming en beveiliging van uw apparatuur.

 

Michelin, noch zijn werknemers, leveranciers en partners die op deze Website worden genoemd, kunnen aansprakelijk worden gesteld door middel van een vordering op grond van contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere vordering voor directe of indirecte, bijkomende of gevolgschade of andere schade of ander nadeel van welke aard ook, met name van financiële of commerciële aard, als gevolg van het gebruik van de website of van enige informatie die op de website is verkregen.

 

De website kan gewone koppelingen of deeplinks bevatten naar de websites van partners van Michelin of van derden. Bij gebruik van deeplinks hebben laatstgenoemden hier toestemming voor gegeven. Michelin heeft geen enkele controle over deze websites en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, advertenties en verkrijgbare producten en/of diensten op of via deze websites. Dientengevolge kan Michelin niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of gebruik van de websites van partners, noch voor schade als gevolg van niet-naleving van de wet door deze website.

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

 

Eventuele geschillen die betrekking hebben op deze website en deze voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank van Bruxelles/Brussel. Deze vallen onder en worden geanalyseerd volgens de Franse wetgeving, ongeacht de regels over wetsconflicten. Door deze website te gebruiken, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze clausule. Indien één van de bepalingen in deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet van toepassing wordt verklaard, en niet langer als een onderdeel van deze voorwaarden wordt beschouwd, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen.